SİGORTALAR

Bireysel Emeklilik Sistemi

Paylaş

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi; SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı gibi mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı nitelikte bir özel emeklilik sistemidir.

Bu kurumlara (SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı) üye olunması halinde bile bireysel emeklilik sistemine katılabilir ve emeklilik dönemi için ek gelir sağlanabilir. Böylece, aktif çalışma dönemindeki yaşam standardı emeklilik döneminde de korunabilir. Ayrıca bugüne kadar herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlar da bu sistem ile emeklilik güvencesi sağlayabilir.

BES Mevzuatındaki Değişiklikler

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne köklü değişiklikler ve devlet katkısı sistemini getiren "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 29 Haziran 2012 tarihinde ve 28338 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Devlet katkısına ilişkin düzenleme 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Katkı Payı Üzerinden Devlet Katkısı Verilmesi
 • Vergi mükellefi olmasına bakılmaksızın TC vatandaşı olan herkes kendi hesabına ödediği Bireysel Emeklilik katkı payı için devlet katkısına hak kazanacaktır.
 • Bu teşvikten yararlanabilmek için katkı payı üst limiti asgari ücretin yıllık tutarı kadardır.
 • Bu tutarın % 25'i devlet katkısı olarak katılımcının hesabına aktarılacaktır.
 • Devlet katkısı sistemde kalma süresine bağlı olarak oransal hak edilecektir.
Devlet Katkı Payı'na Hak Kazanmada Kademeli Yapı

Devlet katkısına, sistemde uzun süre kalmayı teşvik edecek şekilde kademeli olarak hak kazanma süresi verilerek katılımcıların belirlenen süre ve orana bağlı olarak devlet katkısına ve getirilerine hak kazanmaları sağlanmıştır.

Devlet katkı payı ve getirilerine ilk 3 yıl boyunca hak kazanmak mümkün olmayacaktır. Devlet katkı payının ve varsa getirilerinin;

 • 3. yılın sonunda %15' ine
 • 6. yılın sonunda %35'ine
 • 10. yılın sonunda %60'ına
 • Emeklilik hakkı kazanılması ve zorunlu nedenlerle ayrılma halinde ise %100'üne hak kazanılacaktır.
Mevcut Katılımcılar İçin Devlet Katkısı Hakediş Süresi

01/01/2013'te başlayacak devlet katkısı hakediş sürelerine mevcut katılımcılar için sistemde bu tarihten sonra 3 yıl kalmaları koşuluyla ekleme yapılacaktır. Buna göre sistemde ;

 • 3-6 yıl arasında bulunanlara 1 yıl
 • 7-10 yıl arasında bulunanlara 2 yıl
 • 10 yıldan fazla süredir bulunanlara 3 yıl eklenecektir.
Vergi Avantajı – İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri
 • İşverenler tarafından ödenen primlerin % 15'i vergi matrahından indirilebilir.
 • Çalışanın ayrılması halinde stopaj sadece getiriden kesilir.
 • Çalışanın kendi Bireysel Emeklilik Hesabına yaptığı ödemeleri toplam limitten ayrılmıştır.
Fonlar
 • Kıymetli madenler fonu eklenmiştir.
 • Fon pay alım satımının yabancı para cinsinden yapılmasının önü açılmıştır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Vergi Avantajı

Bireysel emeklilik sistemi vergi avantajı ile ilgili sizler için hazırladığımız açıklamalara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Vergi Uygulamaları

Gelir Elde Ederken: Katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik fonlarının tüm kazançları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Sistemden Çıkarken: Üç aşamalı bir yapı benimsenmiştir.

 • Emekliliğe hak kazanıldığında yani 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma şartları yerine getirildiğinde, getiri üzerinden %5 stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılır.
 • 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılınması durumunda, getiri üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılır.
 • 10 yıl dolmadan sistemden ayrılınması durumunda, getiri üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılır.

Açıklayıcı nitelikteki bu bilgiler 01/10/2008 tarihinde geçerli olan Gelir Vergisi Kanunu (28/06/2001 tarihinde yayımlanan 07/10/2001 tarihinde yürürlüğe giren 4697 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler dahil) çerçevesinde ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Uygulamada meydana gelecek değişikliklerden dolayı muhakkak vergi konusunda bir uzman görüşü alınmasını tavsiye etmekteyiz.

Sisteme Kimler Katılabiliyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi; SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı gibi mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı nitelikte bir özel emeklilik sistemidir.

Bu kurumlara (SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı) üye olunması halinde bile bireysel emeklilik sistemine katılabilir ve emeklilik dönemi için ek gelir sağlanabilir. Böylece, aktif çalışma dönemindeki yaşam standardı emeklilik döneminde de korunabilir. Ayrıca bugüne kadar herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlar da bu sistem ile emeklilik güvencesi sağlayabilir.

Sistem Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi; Hazine Müsteşarlığı, SPK, Emekilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve Bağımsız Denetim şirketleri dahil olmak üzere birçok kurum tarafından denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.

Plan Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Emeklilik şirketi, farklı risk getiri düzeyinde en az üç adet bireysel emeklilik yatırım fonu kurmak zorundadır.

Emeklilik şirketi danışmanları, katılımcıların risk getiri profilini belirleyerek en uygun bireysel emeklilik fonları ve yatırım stratejileri içeren emeklilik planlarını sunmaktadırlar. Fonların getirisinden memnun kalınmadığı durumlarda plan yılda dört defa fonlar ise yılda 6 defa değiştirilebilir.

Emeklilik Şirketlerinin Yükümlülükleri

Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği esaslara göre bankalardan hizmet almakla,

 • Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği esaslara göre bankalardan hizmet almakla,
 • Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle,
 • Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla,
 • Katılımcılarının bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamakla,
 • Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun performansı, mali tabloları gibi konularda katılımcılara düzenli bilgi verilmesini sağlamakla,
 • Müsteşarlık ve Kurul tarafından istenecek bilgi, belge ve tablolar ile bireysel emeklilik kayıt sisteminin belirlenecek esas ve usullere göre hazırlanmasını sağlamakla,
 • Müsteşarlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde şirketin, Kurulun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde de fonun iç denetimini sağlamakla,
 • Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve varlıkların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almakla sorumludurlar.

Haklarınız

Katılımcı teklif formunun imzalanmasının veya teklifin onaylanmasını müteakip 60 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, şirketin çağrı merkezine veya mektup, faks yahut güvenli elektronik imza ile şirkete bildirilir; ödemeye ilişkin olarak şirkete verilen ödeme talimatları ve yapılan tüm ödemeler fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte ödeyene iade edilir.
Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.
Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 10 iş günü önce şirkete yazılı olarak yapılır.
Katılımcılar, ister aynı şirkette ister başka şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi yaptırabilirler.
Katılımcıların yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette  kalması gerekir. Başka şirketten aktarım ile düzenlenmiş bir sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekmektedir. Aktarım birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılır.

Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı hakları, hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır.Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş,  fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda,belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi değiştirilebilir.

Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödebmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. 

Katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ödeme yapılmazsa bu tarihten sonra ara verilen her tam ay için 2TL alınabilir.

Katılımcı emeklilik sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan sona erdirmesi halinde, sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.

Katılımcının ölümü halinde birikimler ve varsa hakkazanılan devlet katkısı ve getirileri, varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara ve ya katılımcı tarafından lehdar tayin edilmemişse kanuni mirasçılarına ödenecektir.

Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazanmış olması gerekir. Katılımcının sosyal güvencesinin bulunmaması halinde, sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor ile tespit edilmesi gerekir.

Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehdarı değiştirebilir veya lehdar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehdar, emeklilik sözleşmesine taraf değildir.
Hizmetlerimiz hakkında tüm sorularınız için  iletişim formu  veya   0 242 242 44 63   nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Sigortacılık ile ilgili tüm kayıt sorgulamalarınızı üst menüdeki " Sorgulamalar " bölümünden yapabilirsiniz.
Hertürlü sorunuz için üst menüdeki " Sorular " bölününden Sıkça Sorulan Soruları inceleyebilirsiniz.