SİGORTALAR

Hekim Sorumluluk Sigortası

Paylaş

Sağlık uzmanlarının mesleklerini icra ederken yapmış olduğu hatalardan (malpraktis) ya da mesleklerini gerektiği şekilde yerine getirememelerinden ötürü hastanın ruhsal ve/veya bedensel sağlığının bozulması ya da ölümü nedeniyle sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin teminat altına alınmasıdır.
 
Hekimlerin uymakla yükümlü olduğu mesleki ve etik kurallar genel olarak yasal sorumluluklarının da esasını oluşturur. Hekimlerin mesleki uygulamaları ve sorumlulukları ile ilgili birçok yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu yasa ve düzenlemeler ile hekimlerin mesleki görev ve sorumluklarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumluklar hekimin görevinin niteliği, uzmanlık alanı ve çalışma koşullarına göre değişkenlik göstermektedir.
 
Hekimlik mesleki uygulamalarından doğan sorumlulukları
Hekimlik doğası gereği riskli bir meslektir. Her tıbbi girişimin, tıbbın kabul ettiği normal risk ve sapmaları çerçevesinde doğabilecek kötü sonuçları hekimi sorumlu kılmaz. Günümüz hukuk anlayışında, hekimler ve diğer sağlık personeli çalışmalarını “izin verilen risk” kavramı çerçevesinde yerine getirirler. İzin verilen “risk”in tıbbi karşılığı “komplikasyon”dur ve tek başına kusur sayılmaz. Ancak, tıbbi yardımın özenle yürütülmesi zorunluluğu (özen borcu) vardır. Beklenilen özen ise hiç kuşkusuz ilgili sağlık biriminin tıbbi olanakları ve tıbbi girişimin tehlikelilik derecesi ile orantılıdır. Hekim, tedavi sonucunda ortaya çıkacak riskten ancak kusur yapması halinde sorumlu tutulabilir.
 
Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılında yapılan 44. Genel Kurulu’nda kabul edilen bildirgesine göre; tıbbi malpraktis (tıbbi uygulama hataları) “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” şeklinde tanımlanmış; tıbbi bakım ve tedavi sırasında görülen ve hekimin hatası olmayan durumlardan (komplikasyon) ayırt edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 
Hekimin cezai sorumluluğu
Hekimlerin mesleki uygulamaları ile ilgili çok sayıda kapsamlı yasal düzenleme vardır. Bu yasal düzenlemelerde yer alan mesleki etik kurallar gereğince hekim, ilgili yasalardaki genel tanımlar çerçevesinde cezai ve hukuki açıdan sorumlu hale gelmektedir.
 
Hekim sorumluluğunun yasal anlamda koşulları şunlardır:
• Fiilin hukuka aykırı olması
• Zararın doğmuş olması
• Kusurlu bir davranışın bulunması
• Zarar ile sonuç arasında uygun nedensellik (illiyet) bağı bulunması
 
Böylece, haksız fiiller tazminat davalarının, meydana gelen suçlar ceza davalarının konusunu oluşturmaktadır.
 
Yasada yer alan aşağıdaki kavramlar içerik olarak “malpraktis” kavramı kapsamında önemini korumaktadır:
• Dikkatsizlik veya tedbirsizlik
• Meslekte Acemilik
• Yasa, Emir ve Yönetmeliklere Uymama
• Taksirle Öldürme
• Taksirle yaralama
• Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 
Hekimin hukuki sorumluluğu
Hekimler yaptıkları hatalardan dolayı cezadan ayrı olmak üzere “özel hukuk” (tazminat) yönünden de sorumlu olurlar. Özel Hukuk’ta her türlü kusur haksız fiil sayılır ve kusurlu olduğu saptandığında hekim bu zararı ödemekle yükümlüdür.
 
Hekimin Mesleki sorumluluğu
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği, kamu kurumlarında görevli hekimlerin, idareyi ilgilendiren konular dışındaki mesleki ve etik davranışlarından doğan sorunları açısından önem taşır.
 
Sağlık sistemindeki sorunların artması; tıbbi malpraktis olgularının ve buna bağlı olarak ceza ve hukuk davalarının; mesleki sigorta işlemlerinin sayısının giderek artmasına yol açmaktadır. Bu durum, kısır bir döngü halinde bir yandan hekimleri haklı olduğu kadar haksız tıbbi malpraktis ve benzer suçlamalara maruz bırakmakta; öte yandan defansif bir hekimlik anlayışının yayılmasına yol açmaktadır.
Hizmetlerimiz hakkında tüm sorularınız için  iletişim formu  veya   0 242 242 44 63   nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Sigortacılık ile ilgili tüm kayıt sorgulamalarınızı üst menüdeki " Sorgulamalar " bölümünden yapabilirsiniz.
Hertürlü sorunuz için üst menüdeki " Sorular " bölününden Sıkça Sorulan Soruları inceleyebilirsiniz.